Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru – Cam 2 – Cymorth Newydd

DIWEDDARIAD: Ni fydd Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector yn derbyn mynegiadau o ddiddordeb ar ôl 11.59 pm ar 26 Chwefror 2021.

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru’n wynebu cyfnod heriol ac ansicr yn ystod yr achos cyfredol o COVID-19.

Rydyn ni wedi gweld ymateb anhygoel gan bobl sydd eisiau gwirfoddoli a chan fudiadau gwirfoddol ar hyd a lled Cymru. Maen nhw’n gwneud gwaith hanfodol, yn rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl a chymunedau yn ystod yr argyfwng hwn – ac yn fwy hirdymor. 

Yn anffodus, wrth i’r galw am eu gwasanaethau saethu i fyny, mae llawer o fudiadau gwirfoddol dan fygythiad gan fod ffrydiau incwm yn sychu drwodd draw. Mae llawer llai o ymdrechion codi arian ar droed gan fod llawer o farathonau, cyngherddau elusennol a digwyddiadau gwerthu cacennau wedi’u canslo. Nid yw dulliau creu incwm eraill, fel canolfannau cymunedol, siopau a gwasanaethau lletygarwch yn bosibl nawr chwaith.

Ers Ebrill 2020 mae cronfa gwydnwch Trydydd Sector Cymru wedi cynnig cefnogaeth i helpu mudiadau yn ystod y pandemig, ond wrth i’r wythnosau fynd heibio mae’n briodol i symud ymlaen i gam newydd. Bydd y gronfa yn ehangu ystod y cymorth a fydd ar gael, gan sicrhau bod cyllid goroesi yn dal ar gael i’r sawl sydd ei angen. I helpu ag adferiad ac i helpu mudiadau i fod yn wirioneddol gydnerth ar gyfer y dyfodol rydym yn ychwanegu dau faes newydd.

BETH SYDD WEDI’I GYNNWYS YN Y GRONFA?

Mae’r gronfa’n rhan o’r pecyn cymorth gwerth £24m a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a bydd yn cynnwys cyfuniad o 75% o grant a 25% o fenthyciad di-log i ddechrau ac a fydd ar gael i fudiadau’r sector gwirfoddol tuag at gostau eu gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau. Gall mudiadau ymgeisio am hyd at £100,000.

Mae’r gronfa wedi’i rhannu’n dri maes; Goroesi, Gwella ac Amrywio.

Goroesi

Mae hyn yn cyfateb i raddau helaeth i gam cyntaf cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru, gan gydnabod bod peth o effaith COVID19 wedi cymryd amser i amlygu ei hun. Mae’r maes hwn wedi’i ddatblygu i helpu’r mudiadau gwirfoddol hynny sydd angen cymorth ariannol i oroesi’r argyfwng presennol, a hynny’n bennaf oherwydd y cwymp annisgwyl yn yr incwm a gânt drwy weithgarwch codi arian a rhoddion.  Rydym yn sylweddoli y bydd gan lawer o fudiadau gymysgedd o incwm codi arian/rhoddion ac incwm masnachu.

Rydym yn gwerthfawrogi bod y cymorth ariannol sydd ar gael i fudiadau sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19 yn newid yn barhaus. Fodd bynnag, os yw eich sefyllfa ariannol wedi codi’n bennaf oherwydd eich bod wedi colli incwm masnachu byddwn yn disgwyl eich bod wedi ystyried eich cymhwystra am gymorth grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru (https://llyw.cymru/cefnogaeth-y-coronafeirws-ar-gyfer-eich-busnes) ac a yw hynny’n fwy priodol i chi na’r cyllid hwn. Efallai y bydd cronfeydd sector benodol ar gael i chi e.e. Cyngor Celfyddydau Cymru, Chwaraeon Cymru ac ati. Fodd bynnag, os oes rheswm pam na allwch fanteisio ar y cymorth hwn fel mudiadau sector gwirfoddol yna efallai y bydd modd inni eich helpu.

Nid oes bwriad iddo i gymryd lle incwm a gollwyd – y nod yw darparu cronfeydd digonol i dalu am wariant hanfodol nad oes modd ei dalu drwy unrhyw incwm gweddilliol neu ymyriadau cefnogol eraill. ‘Y cyllid pan fetho popeth arall’.

Gwella

Mae’r maes hwn wedi’i anelu at fudiadau sydd eisiau gwella sut maent yn ymgymryd â rhai o’u swyddogaethau presennol.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Sefydlu neu ehangu modelau cyflawni amgen ar gyfer gwasanaethau presennol
 • Datblygu strategaeth codi arian gryfach gyda phersonél pwrpasol
 • Gwella presenoldeb ar-lein, gan gynnwys gwella’r gallu i werthu, cymryd archebion neu dderbyn rhoddion
 • Datblygu proses gref i gofnodi ac adrodd ar effaith

Bydd disgwyl i fudiadau sy’n gwneud cais i’r maes Gwella gynnal hunan wiriad o’u gweithrediadau a gallu dangos lle gellir gwneud gwelliannau.

Amrywio

Wedi’i anelu at fudiadau sy’n ystyried buddsoddi mewn gweithgarwch newydd i gynhyrchu incwm i wasgaru’r risg a all ddeillio o unrhyw broblemau yn y dyfodol, er enghraifft, cyfnodau eraill o gyfyngiadau symud.

Mae cyllid gwydnwch wedi bod yn ysgogwr cymorth allweddol i’r sector yn 2020 sydd wedi arwain at ostyngiad yn y cymorth sydd ar gael i fudiadau i wireddu cynlluniau ar gyfer gweithgarwch arloesol i gynhyrchu incwm.

Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • Ehangu gwasanaethau i gynnwys ardal ddaearyddol newydd
 • Gweithgarwch newydd i gynhyrchu incwm
 • Ffurfio is-gwmni masnachu i ymestyn y ddarpariaeth

Mae’r maes hwn yn ymdrech i ddarparu cyfalaf tymor estynedig i roi dwy flynedd i’r gweithgarwch newydd i gynhyrchu arian ac i allu cynnal ei hun.

EGWYDDORION Y GRONFA

 • Mae hon yn gronfa gymorth Cymru gyfan ar gyfer y rheini sydd wedi’i heffeithio gan COVID-19 ac mae wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer y sector gwirfoddol i ategu cynlluniau amrywiol eraill sydd eisoes wedi’u cyhoeddi yma a ledled y DU
 • Mae’r cymorth ar gyfer gweithgarwch a fydd yn gadael gwaddol parhaol o fewn y mudiad ac nid yw wedi’i fwriadu i helpu cyfnod cyflawni’n unig. Er nad yw o reidrwydd yn mynd i ddigwydd ar unwaith, dylai alluogi mudiad i gynyddu ei incwm a bod yn fwy cydnerth wrth edrych i’r dyfodol. Dylid cofio y bydd angen ad-dalu peth o’r arian felly dylai ymgeiswyr edrych arno fel buddsoddiad yn eu busnes, a ddylai felly arwain at enillion parhaus
 • Nid oes bwriad iddo ddyblygu darpariaeth a gynigir yn rhywle arall, a bydd angen i ymgeiswyr gadarnhau nad oes unrhyw ‘gyllido dwbl’ yn digwydd

MANYLION Y CYNLLUN

 • Mae’r gronfa’n rhan o’r £24m o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
 • Telir y cronfeydd mewn dau gam: –
  • 80% ymlaen llaw
  • 20% ar ôl cyflwyno gwybodaeth fonitro
 • O gyfanswm y dyfarniad, mae 75% yn grant ac mae 25% yn gyfalaf tymor hir estynedig sydd i’w ad-dalu
 • Dylai’r arian gael ei wario dros hyd at 12 mis yn ôl anghenion yr ymgeisydd fel y nodwyd yn eu cais. Byddwn yn derbyn cynigion sy’n cynnwys cymorth graddedig dros gyfnod estynedig, gan ddefnyddio’r dybiaeth y bydd lefelau incwm yn codi’n raddol yn hytrach na dros nos
 • Uchafswm y dyfarniad i unrhyw fudiad fydd £100,000 (neu grŵp lle mae is-gwmni)

AD-DALU

Gwella ac Amrywio

 • Ni fydd angen ad-dalu’r gyfran ad-daladwy ac ni chodir llog am 24 mis
 • Ad-dalu’r cyfalaf tymor estynedig o 25%: –
  • dechrau ym mis 25 ar ôl dyddiad y taliad cyntaf
  • bydd yr amserlen ad-dalu’n cael ei llunio mewn cytundeb â’r mudiadau yn seiliedig ar fforddiadwyedd o fewn llif arian
  • tymor o hyd at 10 mlynedd ar ôl dechrau ad-dalu
  • cyfradd llog o 3% (sy’n cronni o fis 25). Cyfrifir yn ddyddiol ar y balans sy’n weddill
  • Os nad ad-delir y dyfarniad yn llawn, y swm i’w ad-dalu fydd 25% o’r cyllid a dalwyd

MONITRO

 • Bydd gofyn i fuddiolwyr ddarparu templed incwm a gwariant wedi’i ddiweddaru ar ddiwedd y chwarter cyntaf ar ôl cyfran gyntaf y cyllid yn ogystal â thystiolaeth o gynnydd i gyflawni’n nodau a nodwyd yn eu cais. Bydd cyflwyno hwnnw’n rhag-amod cyn gellir rhyddhau’r ail gyfran
 • Bydd yr un gofyniad yn weithredol ar ddiwedd y cyfnod cyllido a bydd yn amod ar gyfer cyflawni amodau’r grant
 • Wedi hynny adroddir yn erbyn dangosyddion y cytunwyd arnynt

CYDWEITHREDIAD

Mae’r gronfa’n agored i fudiadau sy’n awyddus i gydweithredu neu weithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill i wneud cais o dan y meysydd Gwella ac Amrywio. Byddwn yn gefnogol iawn i gynigion o’r fath.

Gall enghreifftiau gynnwys:

 • Mudiadau sydd am uno eu swyddogaethau cefn swyddfa
 • Mudiadau sydd am rannu codwr arian neu adnoddau eraill
 • Menter ar y cyd mewn gweithgarwch masnachu newydd
 • Uno’n ffurfiol

Er mwyn sicrhau bod y cydweithrediad neu weithio mewn partneriaeth yn briodol i’r gronfa dylech gynnwys yr wybodaeth yn eich Holiadur Cymhwystra.

Yn achos mentrau cymdeithasol a hoffai gydweithredu, efallai y gall Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru gynnig cyngor ar sut i ddod o hyd o fentrau cymdeithasol eraill o’r un anian.

YMRWYMIAD CYMUNED GYMDEITHASOL

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus gytuno i Ymrwymiad Cymuned Gymdeithasol. Bydd hyn yn cyfuno ymrwymiad i:

 1. Cyflawni ar ystod o ddangosyddion y cytunwyd arnynt; swyddi, gwirfoddoli, defnyddwyr gwasanaeth/ buddiolwyr
 2. Cyflawni amryw o ganlyniadau y penderfynwyd gennych chi ag sydd yn berthnasol i’ch sefydliad sy’n gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 3. Cyflawni neu gadw achrediad cydnabyddedig fel (ond heb ei gyfyngu i) y canlynol:
 • Marc Elusen Ddibynadwy – Lefel 1
 • Marc Elusen Ddibynadwy – Lefel 2
 • Cyflogwr Cyflog Byw Cenedlaethol
 • Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr
 • Cymhwyster y Sefydliad Codi Arian i staff
 • Y Ddraig Werdd
 • Safonau’r Gymraeg
 • Staff yn cwblhau’r Academi Menter Gymdeithasol
 • Buddsoddwyr mewn Pobl
 • Cyflogwr Chwarae Teg – Chwarae Teg

Y BROSES YMGEISIO

 • Ar-lein drwy borth amlbwrpas WCVA
 • Proses dwy ran:
  • Holiadur Cymhwystra sy’n galluogi mudiad i ddatgan diddordeb yn y gronfa sy’n cynnwys data sylfaenol am y mudiad a gwybodaeth gychwynnol am y cynnig
  • Cais llawn sy’n cynnwys gwybodaeth fwy manwl
 • Bydd angen i’r ceisiadau fod wedi’u cyflwyno, eu hadolygu, eu cymeradwyo a’r gyfran gyntaf wedi’i thalu erbyn 31 Mawrth 2021 felly anogir mudiadau i ymgeisio mewn da bryd i adael digon o amser i gwblhau’r broses hon
 • Mae cwestiynau’r cais yn cynnwys: –
  • Materion llywodraethu gan gynnwys proffiliau byr o sgiliau’r bwrdd/ymddiriedolwyr a staff allweddol
  • Cyllid – cwestiynau i egluro ffrydiau incwm mewn amgylchiadau arferol
  • Cais am fanylion am gamau eraill a gymerwyd i leihau costau a ffynonellau cyllid eraill rydych wedi manteisio arnynt
  • Datganiad am ddefnydd o arian a/neu gronfeydd wrth gefn i helpu llif arian yn awr
  • Cais am sylwadau ar sut yr ydych yn rhagweld y bydd ffrydiau incwm yn dychwelyd
  • Gwella ac Amrywio – cais am sylwadau ar sut yr ydych yn rhagweld y bydd ffrydiau incwm newydd yn cael eu creu neu sut y gellir gwella rhai presennol o ganlyniad i’r gweithgarwch a ariennir
 • Dim angen cyflwyno polisïau na dogfennau wedi’u llofnodi gan aelodau’r bwrdd
 • Y dogfennau ategol gofynnol fydd: –
  • Cyfrifon llawn diwethaf
  • Y cyfrifon rheoli mwyaf diweddar neu grynodeb o incwm/gwariant (yn achos mudiadau llai gallwn dderbyn datganiadau banc dros gyfnod o chwe mis)
  • Rhagamcan o lif arian
  • Dogfen lywodraethu
  • Datganiad banc diweddar
  • Polisi caffael / Gweithdrefnau Ariannol yn achos rhai sy’n gwneud cais i feysydd Gwella ac Amrywio’r Gronfa

SGORIO A DYRANNU CYLLID

 • Bydd angen datganiad o ddiddordeb yn gyntaf, sy’n disgrifio eich cynlluniau, eu heffaith a chanfod cyllideb ar eu cyfer.
 • Ar ôl cytuno ar hyn, yn yr ail gam, bydd ceisiadau’n cael eu hasesu mewn tair adran – llywodraethu, cyllid hanesyddol a chynnig ar gyfer gwario. Rhaid cyflawni isafswm sgôr ym mhob adran i fod yn gymwys am ddyfarniad
 • Rydym yn cydnabod bod angen i arian gael ei ryddhau’n gyflym, ond bydd yn rhaid cael cydbwysedd rhwng hyn a sicrhau bod yr arian yn cyrraedd pob rhan o Gymru, i fudiadau bach a mawr. Rydym hefyd am weld dosbarthiad teg rhwng mudiadau sy’n mynd i’r afael ag ystod eang o anghenion cymdeithasol
 • I sicrhau bod taliadau cael eu gwneud yn gyflym, bydd y gronfa’n cael ei dyrannu ar delerau ‘y cyntaf i’r felin’. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i gefnu ar drefn o’r fath a mabwysiadu proses fwy dethol a fydd yn ddibynnol ar y galw a’r arian sy’n weddill.

YMHOLIADAU

 • Os oes gennych ymholiadau, yn y lle cyntaf anfonwch e-bost i sic@wcva.cymru yn hytrach na ffonio WCVA – rydym yn rhagweld galw mawr a bydd hyn yn ein galluogi i ddelio ag ymholiadau yn y ffordd fwyaf effeithlon.

CYMHWYSTRA

 • I weld a ydych yn gymwys, cliciwch YMA

MWY AR CYLLID A COVID-19

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddwyd: 15/04/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth – cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/04/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Gwahodd mudiadau sy’n cael eu gyrru gan genhadaeth i wneud cais i’r rhaglen Scale Accelerator

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli |

Effaith Grantiau a arweinir gan Ieuenctid: Fforwm Ieuenctid Torfaen

Darllen mwy
Darllen mwy

Categori | Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mwy o adnoddau