Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella gwirfoddoli yng Nghymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru.

  • Chwilio am Gronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol? Cliciwch yma.
  • Chwilio am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid? Cliciwch yma neu sgroliwch i lawr.

Mae cynllun grantiau Gwirfoddoli Cymru 2020/21 yn derbyn ceisiadau nawr.

Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae wedi’i lunio i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ganfod cyfloed i ragor o bobl wirfoddoli.

Mae gwirfoddoli’n cael effaith gadarnhaol ar yr unigolyn a’r gymuned yn syth ac yn y tymor hir.  Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i gyflawni cenhadaeth a gwerthoedd mudiadau Gwirfoddol/neu’r Trydydd Sector yn genedlaethol.

Gallwch barhau i wneud gwaith gwirfoddol o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru – ond rhaid i chi wneud hynny gartref os yw’n ymarferol. Darganfyddwch fwy am gyfyngiadau rhybudd lefel 4 yng Nghwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yw gwella’r ffordd mae Cymru yn cyflawni Llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Bydd cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru yn cyfrannu at y saith nod drwy ariannu mudiadau i gefnogi a hyfforddi unigolion drwy gyfleoedd gwirfoddoli o ansawdd.

Bydd grantiau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer 2021/22 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy’n cyfrannu at ‘Gymru â Diwylliant Bywiog Lle Mae’r Gymraeg yn Ffynnu’ ac at ddau nod arall Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) o’u dewis.

YDYCH CHI’N GYMWYS I WNEUD CAIS?

Rhaid i sefydliadau fod yn sefydliadau gwirfoddol / trydydd sector, heb gynnwys sefydliadau gwleidyddol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol neu ganolfannau Gwirfoddoli.

Gall prosiectau ddechrau o 1 Mehefin 2021 Mae’n rhaid i bob prosiect ddod i ben erbyn 31 Mawrth 2022 a bod â gwerth o hyd at £20,000.

Mae gwirfoddoli gan bobl ifanc yn cael ei hybu a’i gefnogi gan y cynllun grant hwn ac mae 30% o’r arian sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc rhwng 14 a 25 oed.

Mae’n rhaid i ni dderbyn ceisiadau erbyn 12 Ebrill 2021 ar Borth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC.

I gael manylion llawn y gofynion grant, defnyddiwch y ‘Canllawiau i ymgeiswyr’ sydd wedi’u cysylltu isod. 

Am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm grantiau – volwalesgrants@wcva.cymru 

ARWEINIAD

Arweiniad i ymgeiswyr

Arweiniad ynghylch proffil y prosiect

Taflen Ffeithiau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Taflen Ffeithiau 5 Ffordd o weithio

Termau a diffiniadau allweddol

Pa wybodaeth ariannol sydd ei hangen?

Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn fenter a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amrediad o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli sy’n cael eu harwain a’u cyflawni gan bobl ifanc.

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn rhoi platfform i bobl ifanc fod yn benderfynwyr, gan ddyrannu cyllid i wirfoddoli dan arweiniad ieuenctid sy’n digwydd mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Mae’r fenter yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a chael profiad o arweinyddiaeth ieuenctid drwy ymuno â phaneli creu grantiau ac arwain prosiectau lleol.

SUT MAE’N GWEITHIO

Bob blwyddyn, caiff swm o arian ei ddosbarthu i’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) ledled Cymru ar gyfer panel grant o bobl ifanc (14-25 oed) i ddyrannu prosiectau gwirfoddoli dan arweiniad ieuenctid i bob ardal awdurdod lleol.

Mae pob panel yn penderfynu sut bydd ei broses ymgeisio a dyfarnu’n cael ei weithredu ac mae gwahaniaethau yn y meini prawf a maint y dyfarniadau grant. Mewn rhai ardaloedd, bydd angen i’r bobl ifanc fod yn gysylltiedig â mudiad cyfredol, ond mewn eraill, gall pobl ifanc gael mynediad mwy uniongyrchol at gyllid i gyflenwi eu prosiectau.

Dylai’r ceisiadau am gyllid gael eu cwblhau gan y bobl ifanc eu hunain, gyda chymorth oedolion perthnasol yn ôl yr angen.

PROSIECTAU A ARWEINIR GAN IEUENCTID

Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o weithgareddau sydd wedi’u cyllido gan y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid.

GRANTIAU DAN ARWEINIAD IEUENCTID AR GYFER CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Yn ystod 2021/22, bydd y paneli Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn ceisio cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) drwy wella arferion a chyllido prosiectau dan arweiniad ieuenctid sy’n cyfrannu at un neu ragor o’r nodau llesiant.

CYMRYD RHAN

Os hoffech chi wybod mwy am y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn eich ardal leol, cysylltwch â’ch CVC lleol – gellir gweld y rhestr lawn o CVCs yng Nghymru yn thirdsectorsupport.wales/cysylltu.

Os hoffech gefnogi Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yng Nghymru – cysylltwch â Rheolwr Gwirfoddoli CGGC, Felicitie Walls – fwalls@wcva.cymru.