Cynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru

DIWEDDARIAD: Mae Ymateb Uniongyrchol COVID Cymru ac Affrica – Cylch grantiau mawr 2020-21 nawr ar gau.

Bydd y rownd nesaf o gyllid grantiau bach Cymru Affrica yn digwydd yng Ngwanwyn 2021.

Caiff effeithiau byd-eang parhaus argyfwng COVID-19 eu profi mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Fel rhaglen grant flaenllaw Cymru ar gyfer menter Cymru ac Affrica, mae Cynllun Grantiau Cymru ac Affrica wedi sicrhau cyllid ychwanegol i’w ddyfarnu yn 2020-21. Mae £250,000 ar gael i ariannu elusennau cofrestredig/Sefydliadau Corfforedig Elusennol sydd ag incwm blynyddol o £100,00 neu fwy, i weithio gyda’u partneriaid Affricanaidd i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth wrth ymateb i effeithiau COVID yn y tymor hwy, bydd y grantiau hefyd yn ariannu sefydliadau partner Cymru i feithrin capasiti a gwytnwch eu sefydliad.

Ni ddyfernir y cyllid hwn ar gyfer prosiectau ‘busnes fel arfer’. Mae hon yn rownd ychwanegol o gyllid ar gyfer 2020-21. Bydd y rownd nesaf o gyllid grantiau bach Cymru Affrica yn digwydd yng Ngwanwyn 2021.

Y GRANTIAU SYDD AR GAEL

Mae grantiau o £75,000 hyd at £125,000 ar gael. Ni fydd y panel yn ystyried ceisiadau y tu allan i’r ystod hwn.

Mae £250,000 ar gael ar gyfer y cylch grant ymateb i COVID-19 hwn.

AMSERLEN A PHROSES Y DYFARNIADAU

Proses y dyfarniadau

Cam Dyddiad Manylion
Agor i geisiadau 4 Mawrth 2021 Mae’r broses ymgeisio am gyllid yn fyw ar wefan CGGC. Dylid cwblhau pob cais ar y ffurflen gais y mae modd ei lawrlwytho a’i dychwelyd i  walesafricagrants@wcva.cymru
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau 11 Mawrth 2021 Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn y dyddiad hwn.
Cyfarfod panel 18 Mawrth 2021 Cymeradwyaeth ffurfiol o’r ceisiadau hynny sydd i dderbyn cyllid.
Hysbysu ymgeiswyr 25 Mawrth 2021 Llythyron Cynnig Grant yn cael eu hanfon at ymgeiswyr llwyddiannus.

Dylai dyddiadau gorffen prosiectau fod dim hwyrach na 31 Mawrth 2022, ond caniateir cyflwyno adroddiadau terfynol prosiectau ar ôl y dyddiad hwn.

Rhaid pwysleisio bod hwn yn gylch cyllid grant sy’n ymateb i argyfwng byd-eang, a bydd angen i geisiadau am gyllid arddangos yn gryf sut byddant yn helpu y bartneriaeth i addasu i gyflawni mewn ffyrdd newydd a meithrin ystwythder i helpu sicrhau y bydd gweithgaredd yn parhau; rhaid i’r gweithgaredd hefyd cynnwys elfen o feithrin gallu ar gyfer y mudiad Cymraeg. Bydd y panel yn dyfarnu grantiau’n ffurfiol unwaith yr wythnos. Bydd holl benderfyniadau’r panel yn derfynol ac ni fydd modd apelio yn eu herbyn.

FFYNONELLAU CYMORTH PELLACH

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Hub Cymru Affrica

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau, gan gynnwys sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.org.uk.