Group of EYST participants

Dyfodol Gwell Cymru: Prosiect Rhagolwg Cymunedol

Prosiect peilot yn gweithio gyda thair chymuned yng Nghymru i ddychmygu a chynllunio ar gyfer ‘Dyfodol Gwell’

Mae’r Prosiect Dyfodol Gwell Cymru yn brosiect chwe mis a gyllidir gan Gronfa Datblygu’r Dyfodol y Loteri Genedlaethol (sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2021). Mae CGGC wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Ysgol Dyfodol Rhyngwladol i gyflwyno’r cynllun peilot hwn ledled tair cymuned yng Nghymru.

Mae’r prosiect hwn yn adeiladu ar drafodaethau â grwpiau gwirfoddol a chymunedol amrywiol ynghylch sut gallwn ni lunio dyfodol cadarnhaol yn sgil Covid-19.

Diben y prosiect yw annog cyfranogwyr a’u cymunedau i freuddwydio am beth fyddai dyfodol gwell yn ei olygu iddyn nhw ac i ddatblygu cynllun gweithredu i’w roi ar waith.

Y CYMUNEDAU

Cafodd tair cymuned eu dewis drwy broses recriwtio agored, dwy gymuned yn canolbwyntio ar le ac un yn canolbwyntio ar bobl ifanc.

Y dwy gymuned ar le oedd Rhuthun/Dinbych ac Aberystwyth, ac ymgysylltwyd â’r gymuned o bobl ifanc drwy EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig).

Buom yn gweithio gyda thri mudiad yn Rhuthun/Dinbych; Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) Resource, Drosi Bikes a’r Tŷ Gwyrdd, ac yn gweithio gyda Bwyd Dros Ben Aber yn Aberystwyth.

Gwnaethom ni hefyd recriwtio tri hwylusydd o Gymru i gefnogi’r gwaith cyflenwi a chynyddu sgiliau a gwybodaeth pobl leol am ragolwg cymunedol.

Y FETHODOLEG

Y fethodoleg a ddewiswyd ar gyfer y prosiect hwn oedd methodoleg dyfodol cymunedol brofedig o’r enw ‘Seeds of Change’. Cafodd hon ei datblygu gan y Good Anthropocene ac mae’n defnyddio dulliau dyfodol hygyrch a syml sy’n arbennig o addas ar gyfer ymgysylltu â chymunedau a’u galluogi nhw i ddychmygu eu dyfodol eu hunain a chreu newid.

Gwnaeth pob cymuned gymryd rhan mewn dau weithdy. Roedd yr un cyntaf yn ymwneud â ‘breuddwydion mawr’ a defnyddio ‘hadau newid’ cadarnhaol i edrych ar y crych-effaith y gall syniadau, prosiectau bach neu arloesedd ei chael. Yng ngweithdy un, defnyddiwyd ‘olwyn y dyfodol’ i gofnodi’r naratif o bob un o’r grwpiau.

Yng ngweithdy dau, defnyddiwyd y dechneg ‘Tri Gorwel’ i alluogi’r cymunedau i adeiladu’r camau i’w dyfodol dymunol.

Fel rhan o’r broses, datblygodd bob cymuned ei hadroddiad rhagolwg cymunedol ei hun, gan gynnwys detholiad o opsiynau dymunol ar gyfer y dyfodol. Mae’r opsiynau hyn i’r dyfodol yn cael eu defnyddio i ddatblygu cynlluniau gweithredu lefel uchel a fydd yn eu galluogi i ddechrau gweithio tuag at eu gweledigaeth.

RHANNU’R CANFYDDIADAU

Yn dod yn fuan…

Fel rhan o’r prosiect, mae cyfres o adnoddau wedi’i datblygu i gynorthwyo a galluogi prosiectau rhagolwg a arweinir gan gymunedau ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at policy@wcva.cymru.